Definitieve Informatie NOW 2.0

Van 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 is het mogelijk om de NOW 2.0-subsidie aan te vragen via het formulier dat beschikbaar wordt gesteld op www.uwv.nl. Op dit formulier dient u te verklaren dat u, indien de WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag) van toepassing is, gedurende een periode van 4 weken overleg voert met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en dat de aanvraag voor ontslag niet eerder bij het UWV wordt ingediend dan 4 weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan.

Aanvragen

Bij een omzetdaling van 100% wordt 90% van de totale loonsom gesubsidieerd. Een lagere omzetdaling zorgt voor een evenredig lagere subsidie. Bijvoorbeeld: een omzetdaling van 40% geeft een subsidie van (40%*90%) 36% van de totale loonsom. Ook bij de NOW 2.0 geldt een minimale omzetdaling van 20%.

De compensatie wordt verhoogd met een opslag van 40% ter compensatie van pensioenbijdragen (werkgever), sociale lasten en vakantiegeld.

Uiterlijk 13 weken na het doen van een aanvraag, wordt beslist of de subsidie wel of niet wordt verleend. Indien het besluit positief is, wordt een voorschot van 80% van de subsidie verleend. Echter wordt dit voorschot in twee termijnen betaald.

U heeft een accountantsverklaring nodig als u ten minste €125.000,00 aan NOW 2.0-subsidie ontvangt, een voorschot van ten minste €100.000,00 óf als u gebruik maakt van de concernregeling.

Indien u geen verklaring van een accountant hoeft te overleggen, verstrekt u in plaats daarvan een verklaring van een derde deskundige, waarmee de definitieve omzetdaling kan worden aangetoond. Minister Koolmees wijst aan welke deskundige derden een verklaring kunnen afgeven. Deze verplichting geldt niet indien het totale voorschot minder is dan € 20.000,00 betreft of de totale subsidie een bedrag van minder dan € 25.000,00. 

Meetperiode

De omzetdaling wordt bepaald door een derde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van 4 maanden in 2020.

Indien u al NOW 1.0 subsidie heeft ontvangen:

De periode van omzetdaling sluit aan op de periode van omzetdaling waarvoor NOW 1.0 is aangevraagd. Stel dat u bij de NOW 1.0-bepaling heeft gekozen voor een meetperiode van: maart, april en mei, dan is de meetperiode onder NOW 2.0: juni, juli, augustus en september.

Indien u geen NOW 1.0 subsidie heeft ontvangen:

Dan kunt u kiezen uit een periode van vier maanden startend op: 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

Omzetbepaling

De omzetdaling wordt bepaald door een derde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van 4 maanden in 2020. Subsidies en andere tegemoetkomingen (ook subsidies in het kader van het coronavirus) zijn onderdeel van de omzetberekeningen.

De referentie-omzet bij overname van een bedrijf:

De omzet vanaf het moment dat de bedrijfsuitoefening van de werkgever is aangevangen in 2019 tot en met 29 februari 2020 wordt omgerekend naar 4 maanden (delen door het totaal aantal betrokken maanden en vermenigvuldigen met vier).

De referentie-omzet bij het afstoten/verkopen van een bedrijf:

De omzet vanaf het moment van het afstoten tot en met 29 februari wordt omgerekend naar 4 maanden (delen door het totaal aantal betrokken maanden en vermenigvuldigen met vier).

De referentie-omzet bij aankoop van een bedrijf:

De omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand na de overgang tot en met 29 februari wordt omgerekend naar 4 maanden (delen door het totaal aantal betrokken maanden en vermenigvuldigen met vier).

De referentie-omzet bij een concern:

De hoofdregel luidt: de samenstelling op 1 juni 2020 is bepalend. Als er sprake is van een groep waarbinnen afstoting van één van de onderdelen van één van de ondernemingen plaats heeft gevonden, dan wordt de referentie-omzet berekend door: de omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand na afstoting tot en met 29 februari omgerekend naar 4 maanden (delen door het totaal aantal betrokken maanden en vermenigvuldigen met vier). Deze van de hoofdregel afwijkende omzetbepaling geldt voor afstotingen/verkopen vanaf 1 januari 2019 en vóór 2 februari 2020. Indien er sprake is van een afstoting/verkoop vanaf 2 februari 2020 geldt de hoofdregel en wordt als referentieomzet een derde van de omzet over 2019 gehanteerd. 

Loonsom bepalen

De loonsom wordt berekend door het loon van alle werknemers (waarvoor de NOW 2.0-subsidie wordt aangevraagd) behorende tot één loonheffingennummer in de maand maart 2020 bij elkaar op te tellen.

De loonsom bij een vierwekelijkse verloning:

Als er sprake is van een vierwekelijkse verloning, dan wordt gekeken naar de loonsom van de derde volledige periode in 2020 en wordt verhoogd met 8,33% (om het loon om te rekenen naar dat van een maand).

De loonsom als er geen gegevens beschikbaar zijn:

Als er geen gegevens over maart (het derde aangiftetijdvak) beschikbaar zijn, wordt er gekeken naar de gegevens over de maand november 2019. Bij een vierwekelijkse verloning wordt dan gekeken naar de gegevens over het twaalfde aangiftetijdvak van 2019 en wordt verhoogd met 8,33% (om het loon om te rekenen naar dat van een maand). Als er ook over deze periode geen gegevens beschikbaar zijn, ontvangt u geen NOW 2.0-subsidie.

Concerns (werkmaatschappijen)

Eerst moet u op concernniveau toetsen of de 20% omzetdaling wordt behaald. Indien dit het geval is, geldt dit als uitgangspunt voor de NOW 2.0-bepaling. Is dit niet het geval, dan toetst u op werkmaatschappij-niveau of de 20% omzetdaling wordt behaald.

De voorwaarden:

  • U mag geen bedrijfsmatige activiteiten hebben die voor meer dan de helft bestaan uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
  • Er wordt een overeenkomst getekend met de belanghebbende verenigingen van werknemers. Indien deze er niet zijn óf de werkmaatschappij heeft 20 of meer werknemers, dan dienen er afspraken over werkbehoud te worden gemaakt met een andere vertegenwoordiging van werknemers (de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de vergadering als bedoeld in artikel 35b lid 1 WOR )
  • Andere rechtspersonen of vennootschappen binnen het concern mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste kunnen gaan van de rechtspersoon of vennootschap waarvoor de omzetdaling wordt bepaald. Hiermee wordt voorkomen dat de omzetdaling kunstmatig laag wordt gehouden. 
  • De omzetdaling van het overkoepelende concern dient minder dan 20% te zijn in de omzetperiode. 

De voorwaarden

De omzetdaling:

De omzetdaling bedraagt minimaal 20%.

Bedrijfseconomisch ontslag:

Bij de eindafrekening wordt de subsidie bij ontslagaanvraag tussen 1 juni 2020 en 30 september 2020 om bedrijfseconomische redenen, gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de medewerkers voor wie ontslag is aangevraagd.

Als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de WMCO doet (collectief ontslag) én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt bij het UWV, wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd (bovenop de correctie zoals in de vorige alinea beschreven).

Dividend- en bonusuitkeringen:

Een rechtspersoon of het concern die een subsidievoorschot van € 100.000,00 of meer ontvangt of een subsidie van € 125.000,00 of meer krijgt, mag geen dividend uitkeren aan aandeelhouders binnen het concern, geen eigen aandelen inkopen en geen bonussen uitkeren aan de Raad van Bestuur, bestuur of directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap. De overige rechtspersonen van het concern, mits zij niet zelf ook aanvragen en er geen aanvraag op niveau van de werkmaatschappij wordt gedaan, mogen wel bonussen uitkeren. Het gaat daarbij om de periode 2020 tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het verbod geldt niet voor dividend, bonussen en aandelen over 2019, die pas in 2020 tot uitbetaling zullen leiden aangezien de beslissingen daarover al genomen zijn. 

Scholingsverplichting:

U bent verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren zich deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing.

De vaststellingsaanvraag

De vaststellingsaanvraag kan vanaf 15 november 2020 worden ingediend. Binnen 52 weken na ontvangst van deze aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Indien u alleen de vaststellingsaanvraag voor NOW 1.0 wilt aanvragen, kunt u dit al vanaf 7 oktober 2020 doen. De vaststellingsaanvraag van de NOW 2.0-subsidie moet binnen 24 weken na 15 november 2020 worden aangevraagd (of 24 weken na afloop van de omzetperiode als deze doorloopt na 15 november 2020). Indien u een accountantsverklaring moet verstrekken, dan is het termijn 38 weken (i.p.v. 24 weken).

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 02-07-2020.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief