Definities

Met ‘deze website’ worden de websites bedoeld onder de domeinen www.cbbs.nl en www.hrsoftware.nl. Met
‘CBBS’ wordt bedoeld CBBS Salarisservice B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit privacybeleid omvat de rol van CBBS als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij de AVG in acht. Uw
persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt.

CBBS kan persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. CBBS zal deze
persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacybeleid omschreven
doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Verzamelde gegevens

Indien u via de website een e-mail aan CBBS verstuurt, een rekenprogramma of een formulier invult, wordt u in
sommige gevallen gevraagd uw naam, adres en/of financiële gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden
door CBBS gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • U informeren over belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving;
  • U informeren over activiteiten van CBBS

Wanneer een e-mailadres of andere persoonsgegevens aan CBBS zijn verstrekt in het kader van onze
dienstverlening, dan kunnen wij deze persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over de voor u
relevante, interessante en gelijksoortige functionaliteit binnen deze dienstverlening.
Als wij via uw werkgever over uw persoonsgegevens beschikken, is het ook mogelijk dat wij uw (uitsluitend
geaggregeerde en geanonimiseerde) gegevens gebruiken voor onze facturatie. Uiteraard zijn deze gegevens niet
naar uw persoonsgegevens herleidbaar.
Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van
gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens en het doel van de
verwerking. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is. CBBS bepaalt
van tevoren hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een
cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen
naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw
bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt
maken van alle mogelijkheden die onze website biedt of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze
website.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-
dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie
die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Mailbeleid CBBS

Klik hier voor het mailbeleid van CBBS.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact
opnemen per e-mail of door een schriftelijk verzoek kenbaar te maken aan:
CBBS Salarisservice B.V.
T.a.v. de heer A. Vooijs
Postbus 1812
2280 DV Rijswijk
Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de wet of ons beleid. Raadpleeg
daarom regelmatig het privacybeleid op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie.
Rijswijk, maart 2018